Offerte
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Zwaluw B.V. hanteert voor haar dienstverlening binnen het samenwerkingsverband de onderstaande algemene voorwaarden, condities en bepalingen.

Tarieven en betalingstermijnen:

Tariefgrondslag

De tarieven zijn gebaseerd op eigen, specifieke verzendpatronen van opdrachtgevers in de Benelux en de bijbehorende financiële omzet. Jaarlijks worden deze verzendpatronen geëvalueerd en worden de berekende tarieven zo nodig bijgesteld.

Frankering franco huis

Alle vrachtkosten worden berekend aan de opdrachtgever. Andere frankeringsvormen zoals niet-franco (af fabriek) en franco grens, waarbij de opdrachtgever gedeeltelijk of niet betaalt, zijn niet mogelijk.

Geldigheidsduur offerte

Onze tarieven zijn tot nader order van kracht, maar nooit langer dan één kalenderjaar na ingangsdatum. De bedragen zijn in euro’s (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en gelden bij vrachtbetaling in Nederland. De tarieven zijn exclusief:

  • btw;
  • dieselolietoeslag;
  • aan overheden verschuldigde rechten en/of belastingen;
  • retourneren van emballage (pallets, gitterboxen, etc.);
  • administratiekosten (indien van toepassing).

Brandstoftoeslag

Continue, scherpe prijsschommelingen dwingen De Zwaluw B.V. tot het heffen van een dieseltoeslag over de vrachtkosten. Als regel is deze toeslag afhankelijk van de actuele pompnotering zoals die is vermeld op de websites van toonaangevende oliemaatschappijen. Als indexgrondslag geldt € 0,682 excl. btw. Deze prijs gold op 1-1-2004. Indien de dieselprijs wijzigt ten opzichte van de index, gaat de toeslag per 3 cent verhoging of verlaging omhoog dan wel omlaag met 1%.

N.B. De indexgrondslag en de dieseltoeslag kunnen per partner verschillen. Informeer bij de betreffende partner voor de meest actuele prijzen.

Jaarlijkse tariefaanpassing

Jaarlijks worden de tarieven aangepast aan de geschatte kostenontwikkelingen, zoals de NEA die in oktober van elk jaar publiceert voor de deelmarkt fijnmazige distributie. Als de werkelijke kostenontwikkelingen belangrijk afwijken van de schattingen, dan heeft De Zwaluw B.V het recht tarieven tussentijds aan te passen.

Facturering en betaling

Wekelijks of maandelijks ontvangen opdrachtgevers een gespecificeerde factuur. Bij factuurbedragen lager dan € 45,= per maand berekenen wij € 10, administratiekosten. Betaling is mogelijk via automatische afschrijving of overboeking binnen 14 dagen.

De Algemene Betalingsvoorwaarden, door Transport en Logistiek Nederland opgesteld voor de Nederlandse transportbranche, zijn onverkort van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, akte nummer 69/2002.

Klik hier voor de Algemene betalingsvoorwaarden

Verantwoordelijkheid

De verlader is verplicht de wettelijk vereiste gegevens tijdig aan de vervoerder te verschaffen. De verlader is medeverantwoordelijk voor eventuele overbelading. Daarom moet de verlader de aan de vervoerder voor overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij de vervoerder niet heeft voldaan aan zijn controle- en zorgplicht.

Condities en bepalingen

Voor het vervoer binnen Nederland gelden de Algemene Vervoer Condities (AVC) 2002, laatste versie. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn dit de CMR-bepalingen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor opslag gelden de Nederlandse Opslagvoorwaarden. De links verwijzen naar de documenten van de Stichting Vervoeradres.

Klik hier voor Algemene Vervoers Condities (AVC) 2002
Klik hier voor CMR-bepalingen

Klik hier voor Nederlandse Opslagvoorwaarden

Aansprakelijkheid

Goederen zijn tijdens vervoer niet verzekerd, tenzij de opdrachtgever dat anders heeft geregeld. Wij adviseren opdrachtgevers daarom aan de hand van de waarde van de goederen te beoordelen of het wenselijk is om een goederentransportverzekering bij de eigen verzekeraar af te sluiten.

Binnen Nederland valt het transport onder de wettelijke AVC-condities, wat onder meer inhoudt dat opdrachtgevers de vervoerder aansprakelijk kunnen stellen voor maximaal € 3,40 per bruto schade per verloren kilo of inkoopprijs.

Voor grensoverschrijdend vervoer zijn de CMR-bepalingen van toepassing, waarbij eventuele aansprakelijkheid geldt voor maximaal circa € 10,00 per bruto schade per verloren kilo. Als de ontvanger voor goede ontvangst van de goederen heeft getekend, zullen wij elke aansprakelijkstelling afwijzen.

Juwelen, effecten, coupons, specimen, documenten, radioactieve stoffen, antiquiteiten, verzamelvoorwerpen met liefhebberwaarde, computersoftware, breekbare goederen van glas, kristal, porselein of keramiek vallen, conform voornoemde beide condities, altijd buiten onze aansprakelijkheid.

Bij schade of vermissing handelen wij volgens de van toepassing zijnde condities. De acceptatie van onze aansprakelijkheid kan tevens dienen als uitgangspunt voor de additionele schadeloosstelling door de eigen verzekeraar. Eventuele vorderingen verjaren in 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending.

Klik hier voor Logistieke Service Voorwaarden